"ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย เรื่องประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอร่วมพิจารณาประวัติพระสังฆาธิการเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ จึงกราบเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันและได้เข้าร่วมประชุม ฯ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันครับ..!!

สำนักงาน

รูปภาพของฉัน
สุโขทัย, ภาค ๕, Thailand
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย,ประสานงาน,บริการ,บริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานมอบทุนฯผู้สอบได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔/พิธีทำสามีจิกรรม จจ.รจจ.ทป.จอ.รจอ. คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ในการนี้ได้รับอนุเคราะห์จาก พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วย พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑,๔๐๐ รูป ร่วมอนุโมทนาด้วย

และในวันเดียวกันนี้ ได้จัดพิธีขอขมาสามีจิกรรม ต่อเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาจังหวัดทั้งสองรูป เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ในงานได้รับความอุปถัมภ์ถวายภัตตาหาร และปัจจัยจาก คุณสิทธิ พร้อมครอบครัว ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย..

พุทธวจนะ

เอถ ภิกฺขโว พฺรหฺมจริยํ จรถ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย ฯ

นานาสาระ

"เมื่อเป็นสงฆ์ทรงศีลมุนินทร์เพศ จงไกลเหตุมัวหมองไม่ผ่องศรี เมื่อเป็นสงฆ์ทรงศีลมุนินทร์ชี อย่าให้มีคราวร้ายระคายองค์"
"สงเสริมภาพพจน์ ลดความขัดแย้ง แบ่งกันทำงาน ประสานสามัคคี ทำความดีเพื่อพุทธศาสน์" (คำขวัญจังหวัดสุโขทัย)" มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข "
...ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย เรื่อง การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาประวัติพระสังฆาธิการผู้ขอรับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จึงขอกราบนิมนต์ จอ.ร.จอ. ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้...

ทัสสนานุตตริยะ